۲- ضرورت پذیرش «فضای حقیقی» در عرصه سیاست

Standard

(از مجموعه: ششنقد بر کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»)پس از «ساختار حقوقی» عرصه سیاسی، نوبت به ساختار…

گروه کبک٢٢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s