به «واقعیت» نمی‌توان لعنت فرستاد!

Standard

«… در ابتدا، رای‌دهندگان به جبهه ملی (جناح فاشیستی فرانسه) کمابیش طبقه بورژوا، نسل قدیم،…

گروه کبک٢٢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s