مبارزه به زبان کوچه و بازار

Standard

«… او طنز نهفته در پیش‌پرده‌های‌ش را راهی برای انتقاد از وضعیت نابسامان جامعه آن روز خود دید و…

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s