داستایوفسکی، عاشورا و نهی از منکر «ظلم و فساد»!

Standard

نخست: شما خون مردم را می‌مکید!جناب داستایوفسکی، در بخشی از رمان «برادران کارامازوف»، صحنه‌ای را…

گروه کبک٢٢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s