ترجمه وارده: نقدی بر ادبیات خوشبختی (بخش نخست)

Standard

نویسنده: جکسون لیرسمترجم : ایمان احسانی*مقدمه مترجم: اگر دهه پنجاه، در فضای جنگ سرد، امواج…

گروه کبک٢٢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s