خشونت و نفرت چارە ساز نیست، اعدام ها را متوقف کنید! اعتراض نامه…

Standard

خشونت و نفرت چارە ساز نیست، اعدام ها را متوقف کنید! اعتراض نامه جمعی از زنان کورد: ما زنان و مادران کورد از خود میپرسیم ما کە هیچ مردمی را از زبان و حقوق خود محروم نکردەایم چرا باید نسل در نسل وارث رنج محرومیت باشیم؟ چرا باید ما، خانوادەهایمان و بویژە کود

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s