اعتصاب گسترده کارگران شرکت پارس جنوبی دهها نفر از کارگران شرکت…

Standard

اعتصاب گسترده کارگران شرکت پارس جنوبی دهها نفر از کارگران شرکت پارس جنوبی در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه‌شان دست به اعتصاب زدند. یک منبع مطلع به گزارشگر دید بان گفت: روز چهار شنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ عده‌ زیادی از کارگران فاز های،۲۲،۲۳ و۲۴ پارس جنوبی به دلیل

گروه کبک٢٢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s