حاکمان خود کامه زیادی را می‌توان نام برد که حرف و عملشان یکی‌…

Standard

حاکمان خود کامه زیادی را می‌توان نام برد که حرف و عملشان یکی‌ نیست پرسش دیوید کیز از جواد ظریف: آیا این مساله که شهروند آمریکا هستم و در لوس آنجلس، شهری که به مهاجرینی از تئوکراسی و دیکتاتوری فرار کرده اند، پناه داده – است به دنیا آماده ام، باعث میشود که

گروه کبک٢٢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s