زیباترین صدا، در میهن من آواز مغرور مردانی ست بی‌شكست كه از…

Standard

زیباترین صدا، در میهن من آواز مغرور مردانی ست بی‌شكست كه از دروازه مرگ می‌گذرند. مردانی كه پیش از مرگ آینده را زیسته‌اند

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s