شأن حقوق بشر و سازمان ملل ضربه می‌خورد یا وزیر امور خارجه؟ آیا…

Standard

شأن حقوق بشر و سازمان ملل ضربه می‌خورد یا وزیر امور خارجه؟ آیا محمد جواد ظریف واقعا مجید توکلی، دانشجویی‌ با این مشخصات را نمیشناخته؟ یا وانمود کرده که نمیشناسد؟ اگر وزیر امور خارجه ، دانشجویی‌ که حداقل ۱۱۶ ملیت مختلف از زندانی شدن او خبر داشته و به خیابا

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s