سایت وابسته به نهاد رهبری: اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷…

Standard

سایت وابسته به نهاد رهبری: اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ `شایعه است` سایت پرسمان دانشجویی وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری ایران، در پاسخ به سئوالی در خصوص اعدامهای زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و عقد دختران باکره پیش اعدام آنها نوشته: “اعدام زند

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s